Nacházíte se zde: Ostatní informace > Zveřejněné informace

Zveřejněné informace

Zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Povinný subjekt: město Zdice, se sídlem Husova 2, 267 51 Zdice


a) důvod a způsob založení:
Východiskem současné zákonné úpravy je pro město Zdice ustanovení čl. 99 a násl. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a současný zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Město Zdice je základním územně samosprávným celkem.
Územně samosprávný celek je územním společenstvím občanů, s právem na samosprávu.
Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Městu přísluší postavení právnické osoby – je právnickou osobou. Toto postavení jí přiznává ust. § 18 odst. 2 písm. c) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kromě všeobecné činnosti veřejné správy, stanoví-li tak zákon, je orgánům samosprávy svěřen výkon státní správy (přenesené působnosti).

b) organizační struktura:
Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad, zvláštní orgány města, městská policie a komise, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti.

Zastupitelstvo je složeno z členů zastupitelstva města. Mandát člena zastupitelstva města vzniká zvolením. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarostové a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu města. Starosta jmenuje tajemníka městského úřadu.

Starostu zastupuje místostarosta. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta.

Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazených do městského úřadu.
Místo a způsob získání příslušné informace:
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně
(i prostřednictvím služby elektronických komunikací). Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt – město Zdice.
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno; datum narození; adresu místa trvalého pobytu (nebo adresu pro doručování).
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování.
Zaměstnanci povinného subjektu se řídí směrnicí č. 1/2007 a zákonem.

V podatelně městského úřadu lze podat osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence zaslat na adresu městského úřadu žádost či stížnost předložit návrh, podnět či učinit dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech.

c) místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku:
Místem podání je sídlo povinného subjektu – město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice.
Odvolání lze podat písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne poskytnutí informace nebo do 15 dnů ode dne obdržení vydaného rozhodnutí. Odvolání musí mít tyto náležitosti: fyzická osoba uvede v žádosti jméno; datum narození; adresu místa trvalého pobytu (nebo adresu pro doručování); právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.
Formulář pro podání opravného prostředku lze získat v podatelně městského úřadu na základě požádání.
Formulář je označen: „Formulář pro podání opravného prostředku (odvolání) na poskytnutí informace nebo vydaného rozhodnutí v souladu se č. 106/1999 Sb.“

d) postup při dodržování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů včetně lhůt:
po obdržení žádosti bude tato přidělena k vyřízení příslušnému zaměstnanci, kopie žádosti bude centrálně uložena v podatelně městského úřadu.
Sdělení o zveřejněné informaci bude žadateli zasláno do 7 dnů.
Výzva k doplnění žádosti bude zaslána do 7 dnů.
Písemné oznámení o požadované úhradě za poskytnutí informací se žadateli písemně oznámí před poskytnutím informace.
O odložení žádosti vč. sdělení důvodů bude žadatel informován do 7 dnů.
Požadovaná informace bude poskytnuta do 15 dnů (po splnění zákonných náležitostí, pokud je srozumitelná, pokud se požadované informace vztahují k působnosti povinného subjektu).
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti zcela nebo zčásti obdrží žadatel do 15 dnů.
Podaný opravný prostředek (odvolání) bude postoupen nadřízenému orgánu do 15 dnů.
Stížnost na postup bude postoupena nadřízenému orgánu do 7 dnů.
Záznam o postupu při poskytování informace bude předán zaměstnanci do centrální evidence.

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti a o změně některých zákonů (zákon o ověřování )
zákon č. 52/2003 Sb., o matrikách
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 86/2002 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatních za jeho znečišťování
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích


Tyto předpisy jsou poskytovány žadateli k nahlédnutí u všech úředníků povinného subjektu ze systému Automatizovaných právních informací (ASPI), v tištěné podobě ve formě Sbírky zákonů v kanceláři tajemníka úřadu.

f) Sazebník úhrad za poskytování informací:
viz přiložené dokumenty

g) Výroční zpráva
za předcházející kalendářní rok o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací je zveřejněna na všeobecně přístupném místě ve vestibulu budovy městského úřadu (v sídle povinného subjektu) a dálkovým přístupem na www.mesto-zdice.cz.

h) výhradní licence nebyly poskytnuty

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad není dosud relevantní

j) adresa elektronické podatelny:

epodatelna@mesto-zdice.cz


V úředních hodinách jsou zpřístupněny právní předpisy vydané v rámci působnosti povinného subjektu – města Zdice.

Zpřístupněny jsou v úředních hodinách též dokumenty strategické a programové povahy:

Územně plánovací dokumentace (územní plán města) vč. jeho změn na stavebním úřadě nebo v kanceláři tajemníka úřadu.
Vložil: Rybák Petr

Přiložené dokumenty: