#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odpadové hospodářství města

Typ: ostatní
Důležité informace

Odpadové hospodářství města Zdice

Město Zdice za přispění Středočeského kraje zřídilo Shromažďovací místo komunálních odpadů Zdice (obdoba sběrného dvora), kam mohou občané města Zdice vč. jeho částí Černín a Knížkovice přinášet či přivážet v běžném malém množství ostatní komunální odpad - papír, lepenku, sklo, oděvy, dřevo, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad - odpad ze zeleně, zeminu, kameny, směsný komunální odpad, smetky, beton, cihly, tašky, Je zde umístěn i žlutý kontejner na textil, obuv hračky, tašky.

Shromažďovací místo funguje také jako místo zpětného odběru vysloužilého elektroodpadu. Město Zdice má uzavřeny smlouvy se společností Asekol, Elektrowin a Ekolamp. Je zde možno odložit: televizory, PC monitory, radia, fotoaparáty, telefony, kamery, elektroniku do auta, výpočetní a kancelářskou techniku, malé elektronické spotřebiče, zářivky, výbojky, chladničky, mrazáky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, elektrická topidla, vysavače, vrtačky, frézy, hodiny, feny apod.

V areálu je umístěn také kontejner na kovy a hned za vraty hnědá nádoba na olej z domácností, který se ukládá do nádoby v uzavřených PET lahvích, ne ve sklenicích z důvodu rozbití. Kontejner na kovy a nádoba na olej jsou  přístupny v prac. době SaTZM, tj. 7:30 – 15 hod. a v době otevření shromažďovacího místa

Shromažďovací místo odpadu najdou občané v prostorách Sportovního a technického zařízení města Zdice (bývalý areál kasáren) u vlakového nádraží, Čs. armády 284, Zdice.

KAŽDOU SOBOTU OD 8:00 HOD. DO 11:00 HOD.

V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH (cca PROSINEC – BŘEZEN) JE UZAVŘENO.

Uložení odpadu je zdarma. Původci odpadů - podnikatelé mají povinnost ze zákona odstranit odpady ze své činnosti pouze v souladu se zákonem o odpadech u osoby oprávněné (město Zdice není oprávněnou osobou). Proto odpad vzniklý v rámci podnikatelské činnosti nebude ve shromažďovacím místě od podnikatelů odebírán.

 SEZNAM ODPADŮ

 


Má to smysl. Třiďte odpad!

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Tříděním odpadů šetříme  životní prostředí, suroviny a hlavně - redukujeme množství odpadů ukládaných na skládky.

Dnes se hledají cesty, jak současný stav na trhu druhotných surovin řešit. V žádném případě však tříděný odpad z města Zdice není ukládán na skládce.

Třídění odpadů je prospěšné, ale i nezbytné. Když vytřídíme více odpadu a budou sníženy náklady obce na svoz směsného komunálního odpadu, nebude výše místního poplatku pro občany stoupat.

Město Zdice dostává od společnosti Ekokom odměnu za množství odpadů z obalů, které vytřídí a předá k využití, což je v místním poplatku za odpady zohledněno.

Děkujeme, že třídíte komunální odpad.

A podnikatelský odpad?

Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání (podle zákona o odpadech „původci“), které působí ve správním území města Zdice a při jejichž činnosti vznikají odpady jsou povinny odstraňovat odpady v souladu se zákonem o odpadech (u tzv. oprávněné osoby).

A nejen to. Původci také musí dále zajistit shromažďování odpadů utříděných podle jednotlivých druhů a kategorií, vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi. K nakládání s nebezpečnými odpady musí mít původce dokonce i souhlas orgánu státní správy.

Jak vidíte, vůbec to není jednoduché. Ale ze strany původců bohužel mnohdy podceňované a přehlížené. Mnoho původců působících v našem městě nemá řádně zajištěno nakládání s odpady a dokonce nesprávně využívá systém určený pro fyzické osoby – občany.

Rada města proto rozhodla, aby kontrolní orgán (městský úřad) postupně provedl kontroly u původců odpadu a v souladu se zákonem o odpadech si vyžádal předložení dokumentace. Tento pro obě strany nepopulární krok je však žádoucí. Není možné, aby občané města snad dopláceli na neukázněnost některých původců odpadů.

 


Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu. ŠPATNĚ
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.

Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin důkladně vymýt. ŠPATNĚ
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.

PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru. ŠPATNĚ
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se například o novodurové trubky či linoleum.

Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie. ŠPATNĚ
Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.

Zdroj: www.jaktridit.cz  


Sběr skla

Do zelených a bílých  nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Zdroj: www.jaktridit.cz  


Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky. ŠPATNĚ
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.

Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko. ŠPATNĚ
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír. ŠPATNĚ
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.


Sběr biologicky rozložitelného odpadu

Jak naložit s bioodpadem ve Zdicích?

Biologicky separovaný odpad (zvláště ze zahrad) je možno odložit do kontejneru ve sběrném dvoře v areálu bývalých kasáren. Dále byly kontejnery (hnědé barvy) umístěny na stávajících sběrných místech v ul. Farčina, ul. K Samohelce, ul. Žižkova x Erbenova, u sportovní haly Černíně a Knížkovicích.Do kontejnerů  nesmí být ukládán bioodpad v igelitových pytlích

Město Zdice předává bioodpad k dalšímu zpracování Kompostárně Mýto s.r.o.

Pravidelně na jaře a podzim je uskutečňován mobilní svoz bioodpadu, kdy je na určených stanovištích  přistaven velkoobjemový kontejner po dobu jednoho víkendů.

Město má zajištěn svoz bioodpadu ve sběrných nádobách u RD, které si mohou občané pořídit, a to jak male nádoby tak velké. Nádoby musí být určeny na bioodpad - hnědé Svoz provádí svozová firna AVE CZ vždy 1 x za 14 dní ve středu, lichý týden., v období duben – listopad. Do nádob ukládejte biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a kuchyní. Svoz je zahrnut v místním poplatku za odpad.


Sběr nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje město Zdice 2 x ročně (přibližně v měsících červen a listopad). Termíny jsou vždy včas zveřejněny ne Zdických novinách, plakátovacích plochách, úřední desce a webových stránkách, Místa sběru: Zdice – shromažďovací místo v areálu SaTZM, Černín – náves, Knížkovice – náves.


Vytvořeno: 3. 3. 2020
Poslední aktualizace: 30. 1. 2021 11:01
Autor: Správce Webu