#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Zdice
 • 2. Důvod a způsob založení
  Město Zdice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Husova 2
  26751 Zdice
  Telefon: +420 311 685 105
  Fax: +420 311 513 230
  E-mail: podatelna@mesto-zdice.cz
  E-mail: sekretariat@mesto-zdice.cz
  E-mail: starosta@mesto-zdice.cz
  E-mail: tajemnik@mesto-zdice.cz
  E-mail: matrika@mesto-zdice.cz
  E-mail: socialni@mesto-zdice.cz
  E-mail: stavebni2@mesto-zdice.cz
  E-mail: stavebni3@mesto-zdice.cz
  E-mail: investice@mesto-zdice.cz
  E-mail: personalni@mesto-zdice.cz
  E-mail: rozpocet@mesto-zdice.cz
  E-mail: fakturace@mesto-zdice.cz
  E-mail: pokladna@mesto-zdice.cz
  E-mail: majetek.zp@mesto-zdice.cz
  E-mail: doprava.zp@mesto-zdice.cz
  E-mail: info@mesto-zdice.cz
  ID Datové schránky: yagbaba
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Husova 2
   26751 Zdice
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Husova 2
   26751 Zdice
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí7:30 - 11:0012:00 - 17:00
   úterý7:30 - 11:0012:00 - 15:00
   středa7:30 - 11:0012:00 - 17:00
   čtvrtek7:30 - 11:0012:00 - 15:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   +420 311 685 105
  • 4.5 Adresa internetové stránky
    
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   epodatelna@mesto-zdice.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: yagbaba
 • 5. Případné platby lze poukázat
  362654319/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6. IČO
  00234061
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ234061
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Městský úřad Zdice
   Husova 2
   26751 Zdice
  • e-mailem: info@mesto-zdice.cz
  • elektronickým podáním: epodatelna@mesto-zdice.cz
  • telefonicky na tel. čísle: +420 311 685 105
  Úřední hodiny

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává
  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů

  Podatelna

  Pravidla pro podávání petičních stížností

 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Město Zdice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník ke stažení zde

   Zveřejněno 15. 2. 2022

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

    

   VZOR

   Licenční smlouva

   uzavíraná v souladu s ustanovením § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o  změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   Smluvní strany:
   Obec ……………………………
   se sídlem: ……………………………
   zastoupená: ……………………………
   k podpisu smlouvy pověřen: ……………………………
   IČ: ……………………………
   bankovní spojení: ……………………………
   (dále jen „poskytovatel“)
   a
   ……………………………………………
   ……………………………………………
   ……………………………………………
   (dále jen „nabyvatel“)

   Čl. 1
   Předmětem smlouvy je informace o ……………………………………………………………….
   (dále jen „informace“), kterou je obec …………………………… povinna poskytnout na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

   Čl. 2
   1. Informace dle čl. 1 této smlouvy je předmětem ochrany autorského práva. Městská část Praha 1 prohlašuje, že k informaci vykonává majetková práva a je oprávněna poskytnout nabyvateli licenci dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy.
   2. Poskytovatel nabyvateli poskytuje oprávnění k výkonu práva informaci užít k následujícím způsobům užití:………………………………………………………………………………………
   v rozsahu:………………………………………………………………………………………

   3. Licence je poskytována jako nevýhradní. Poskytovatel je nadále oprávněn užívat informaci způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.
   nebo
   3. Licence je poskytována za podmínek uvedených v § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jako výhradní, a to z důvodu …………………………………………………………………………………………………………
   Poskytovatel nesmí poskytovat licenci třetí osobě. Poskytovatel je však oprávněn sám vykonávat práva užívat informaci způsobem, ke kterému licenci udělil.
   4. Nabyvatel může licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

   Čl. 3
   Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně.
   nebo
   Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje za úplatu. Nabyvatel je povinen zaplatit poskytovateli odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy.

   Čl. 4
   1. Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu od ……………… do ……………… Smluvní strany si mohou sjednat případné prodloužení licence písemným dodatkem k této smlouvě.
   nebo
   1. Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu neurčitou. Nabyvatel i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi. 

   2. Po ukončení účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání předmětu licence dle této smlouvy.

   Čl. 5
   1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
   2. Další práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   2 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž po jednom obdrží poskytovatel a po jednom nabyvatel.
   3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

   4. O uzavření této smlouvy rozhodl …………………………………

   Za poskytovatele:Za nabyvatele:

   V ………………… dne………………V ………………… dne………………

   ……………………………………………………………………………………

  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Zdice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva za rok 2006 Staženo: 746x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2007 Staženo: 705x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2008 Staženo: 668x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2009 Staženo: 630x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 787x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 662x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 814x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 650x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 626x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 620x | Datum vložení: 29.07.2016

  Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 608x | Datum vložení: 19.02.2017

  Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 473x | Datum vložení: 28.02.2018

  Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 261x | Datum vložení: 15.02.2019

  Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 251x | Datum vložení: 14.02.2020

  Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 128x | Datum vložení: 10.02.2021

  Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 79x | Datum vložení: 15.02.2022

 • Poskytnuté informace

  Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

  Jedná se o tyto dokumenty:

  Schválený rozpočtový výhled (zveřejňovaný podle par. 3, odst. 4)

  Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2020

  Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2021

  Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021

  Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

  Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023

  Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

   

  Schválený rozpočet města (zveřejňovaný podle par. 11, odst. 4)

  Rozpočet 2017

  Rozpočet 2018

  Rozpočet 2019

  Rozpočet 2020

  Rozpočet 2021

  Rozpočet 2022

   

   

  Schválená rozpočtová opatření (zveřejňovaná podle par. 11, odst. 4)

  Rozpočtové opatření č. 1 2017

  Rozpočtové opatření č. 2 2017

  Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 2017

  Rozpočtové opatření č.1,2 2018

  Rozpočtové opatření č. 1 2019

  Rozpočtové opatření č. 2, č. 3.  2019


  Rozpočtové opatření č. 1 2020

  Rozpočtové opatření č. 2 2020

   

  Rozpočtové opatření č.1 2021

  Rozpočtové opatření č. 2 2021

  Rozpočtové opatření č. 3 2021

   

  Rozpočtové opatření č. 1 2022

  Rozpočtové opatření č. 2 a 3 roku 2022

  Rozpočtové opatření č. 4 2022

  Rozpočtové opatření č. 5 2022

   

  Závěrečný účet  - návrh (zveřejňovaný podle par. 39, odst. 9)

   

  Závěrečný účet – schválený (zveřejňovaný podle par. 39, odst. 10)

  Závěrečný účet za rok 2016

  Závěrečný účet za rok 2017

  Závěrečný účet za rok 2018

  Závěrečný účet za rok 2019

  Závěrečný účet za rok 2020

  Závěrečný účet za rok 2020 - komentář

  Závěrečný účet 2021

  Závěrečný účet města za rok 2021 - komentář

   

  Zpráva auditora za 2016

  Zpráva auditora za 2017

  Zpráva auditora za 2018

  Zpráva auditora za 2019

  Zpráva auditora za 2020

  Zpráva auditora za 2021

   

  Rozpočtové provizorium

  Rozpočtové provizorium 2020

  Rozpočtové provizorium 2021

  Rozpočtové provizorum 2022

  Rozpočtové provizorum 2023

   

  Dokumenty jsou zveřejňovány do 30 dnů od jejich schválení příslušným orgánem města.

  V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru.

  Vyvěšeno 05.05.2020
  Datum sejmutí:
   

  Rozpočty příspěvkových organizací města Zdice

  Návrhy rozpočtu na rok 2018

  Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018

  Schválené rozpočty na rok 2018

  Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018

  Návrhy rozpočtu na rok 2019

  Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019

  Schválené rozpočty na rok 2019

  Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019

  Schválené rozpočty na rok 2020

  Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020

  Návrhy rozpočtu na rok 2021

  Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021

  Schválené rozpočty na rok 2021

  Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021

  Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022

  Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022

  Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022

  Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022

   

  Poskytnuté informace dle Z. 106/1999 Sb.

  11.08.2022

  10.08.2022

  20.07.2022

  27.05.2022

  06.05.2022

  22.04.2022

  26.01.2022

  18.10.2021

  15.10.2021

  29.09.2021

  01.09.2021

  01.06.2021

  14.09.2020

  29.06.2020

  17.06.2020

  20.05.2020

  30.04.2020

   

   

  Zodpovídá Ing. Petra Miláčková, tajemnice MěÚ

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace

  Návody pro řešení životních situací

  Ztráty a nálezy dle zákona

 • Formuláře
  Formuláře nejsou k dispozici.
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

   

  Opravné prostředky