#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Další články a zajímavosti

Stránka

Aprílový výlet

O letu největším českým letounem Airbus A330-300

27. 4. 2014 Zobrazit více

Pře o zdická městská privilegia v roce 1638

Zajímavý článek o historických událostech od pana Ladislava Zvonaře

V roce 2014, 1. července, oslaví Zdice 20 let od svého určení městem. Na městys byly Zdice povýšeny už v roce 1872. Dodnes zůstává nezodpovězena otázka, zda Zdice už v minulosti neměly statut města. V archivních materiálech ze začátku 17. století byly Zdice označovány jako městečko či městys (např. v berním soupisu z roku 1620, v berní rule v roce 1654 nebo v kostelních účtech z roku 1599 jsou Zdice označeny jako město). Dalšímu rozvoji zabránila třicetiletá válka (1618-1648), která měla značný dopad na obyvatele Točnického panství. Před ní bylo evidováno ve Zdicích 33 osedlých (sedláků). Dobu třicetileté války nejvíce přibližují dopisy hejtmana panství Jana Kolence z Kolna, který zastával funkci hejtmana v letech 1633 – 1659. Zdice jsou v té době vedeny jako poddanská ves a robotují jako v ostatních vsích. Ale bylo tomu tak vždycky? Pravděpodobně ne, jak se asi tradovalo. A tak zdičtí chtějí změnit tento poměr, i když v ruce nemají žádnou listinu – privilegium z dřívějších dob, kdy jsou jmenovány na městečko. Že tomu tak mohlo být, napovídá i to, že než se Zdice dostaly do vlastnictví Lobkoviců v roce 1557, byly po 200 let v majetku panovníka, i když v zástavě různých šlechtických rodin. Rovněž prezentační právo (jmenování faráře) ke zdickému kostelu patřilo českému králi. Právě za vlády Lobkoviců byly Zdice údajně připraveny o některá privilegia udělená Římskými císaři v dřívějších dobách. Svědčí o tom dopis královské komory v Praze z 25. srpna 1638, který byl zaslán Panu Janu Kolencovi z Kolna, Jeho Milosti Císařské panství Králodvorského, Zbirovského a Točnického hejtmanu:

„Urozený Pane, Příteli nám milý.

S příležité supplikací tomu porozumíte, že toho při J.M.C. králi a Pána, Pána našeho nejmilostivějšího, rychtář, konšelé i všecka obec Zdická vyhledávají, aby J.M.C. padlou jich obec, tak aby se propouštěti mohla, zase za městys vyzdvihnouti a privilegovati ráčil. I chtíce o tom gruntovní vědomost míti, proč a z jakých příčin Páni z Lobkovic týmž Zdickým privilegia odňali a je k potupě proti privilegium od Římských Císařův jim daným, za vesnici položili. Protož jménem a na místě J.M.C. Krále a Pána, Pána nás všech Nejmilostivějšího Vám poroučíme, abyste nám v té příčině, co samo v sobě jest, zprávu svou gruntovní s navrácením příležité supplikací na komoru J.M.C. českou neprodleně odeslali.“

 

Pan hejtman s odpovědí dlouho neotálel a pátrání v době velmi krátké skončil, třebaže šlo o věc pro Zdice hodně důležitou. Již dopisem z 6. září 1638 odpověděl:

„Milostiví Páni, Pání.

Milostivé poručení v rozličných příčinách sub dato differenti 3 septembris poslušně přijav, zprávu ve vší poslušnosti dle nejvyššího vyptání V. M. pořádně i v pravdě činím:

Jakým způsobem Zdice obdarování své zmařily, anebo, zdaliž jaké kdy měly, žádným důvodným důvodem toto já vyhledati a oni prokázati nemohou, nemají starožitných privilegiův v paměti, ani pamětníky, kteří by o tom jakou zprávu dáti mohli, jedině to v jednom starožitným urburu na Točníku se nachází městys Zdice a nic víceji: zdaliž ten titul někdy tehdáž od písaře důchodního per favorem velironiam do urburu jest vepsán non concentrant historici. Já pak od své osoby toto zdání dávám, že k veliké škodě J.M.C. čelí, aby měli od roboty Králova Dvora odňaty býti, nemohlo by hospodářství obstáti.“

Tímto dobrozdáním hejtman Kolenec znemožnil Zdicím nový, lepší život z obavy, aby panství neztratilo robotníky, popřel možnost výsad a privilegií. Zdice také až do konce vrchnostenské éry v roce 1849 byly jen poddanskou vsí. Přes moji snahu jsem v archiváliích Točnického panství další údaje, zmiňující Zdice jako město, nenalezl. Ani v Národním archivu, kde jsou uloženy písemnosti České královské komory, není ona zmiňována zdická suplika, jen oba zde citované dopisy.

Ladislav Zvonař.


11. 1. 2014 Zobrazit méně

Zdice v proměnách času 2.

Z archivu kronikářky města Ilony Voráčkové

31. 10. 2013 Zobrazit více

Zdice v proměnách času 1.

Fotografie ze ZN z archivu kronikářky města paní Ilony Voráčkové

8. 2. 2013 Zobrazit více

Zaniklé zdické usedlosti

Články ze ZN od pana Ladislava Zvonaře

8. 2. 2013 Zobrazit více

340 let Knížkovic

Článek ze ZN

27. 9. 2012 Zobrazit více

Ohlédnutí za OH 2012 - Londýn

Článek Jiřího Cysaře, oficiálně akreditovaného novináře na OH 2012 (www.cysnews.cz)

30. 8. 2012 Zobrazit více

Výlet do Zdic

Tip na výlet

16. 4. 2012 Zobrazit více

110. výročí narození Josefa Poncara

110. výročí narození Josefa PoncaraO významném hudebníkovi a skladateli.

16. 3. 2012 Zobrazit více

Stránka